Haiku: Stone Cold Heart

haiku, Carpe Diem Haiku, poetry

in the game of love
she fails at deciphering
ancient pick-up lines

                                      ♦♣♦

Inspired by CARPE DIEM HAIKU KAI: #788 Rosetta’s Stone.